khach-hang-doanh-nghiep

Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe đối với bên thứ ba

Bồi thường trách nhiệm phát sinh do việc điều khiển xe của Người được bảo hiểm gây thương tật thân thể hay tổn hại tài sản cho bên thứ ba, bao gồm:

  • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được áp dụng theo Thông tư 126/2008/TTBTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính. Ngoài ra Chủ xe cơ giới có thể tham gia bảo hiểm TNDS tự nguyện với mức trách nhiệm cao hơn mức TNDS bắt buộc, tùy sự lựa chọn