khach-hang-ca-nhan

Bảo hiểm tai nạn người lao động

1. Đối tượng bảo hiểm:  

Người lao động đang thực hiện sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề như được mô tả trong Giấy chứng nhận bảo hiểm

2. Phạm vi bảo hiểm:  

– Chi phí y tế do tai nạn lao động.

– Tiền lương trong thời gian điều trị y tế do tai nạn lao động.

– Trường hợp chết hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn lao động.

3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm:

Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm.