dich-vu

Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 (Sửa đổi bổ sung)

Luật số 61/2010/QH12 quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010.

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết